مجلۀ کودک و خانواده پروانه

مجله کودک و خانواده پروانه، شماره دوازدهم / 12 بهمن 98

سردبیران  دکتر مجید صفاری‌نیا و دکتر احمد علی‌پور
دبیرتحریریه  حامد هلاکویی
گرافیست و صفحه‌آرا  فاطمه قنائی و سمیرا هژبری
تدوینگر  نسیم نوری‌آزاد 
عکاس جلد  امید هژبری
ویراستار  ماندانا لیاقت

 
 

برگشت به ليست

صفحه 4 : سخن سردبیر - در استانه یک سالگی 

امروز خرسندیم که می‌توانیم جشنی صمیمانه ترتیب دهیم و کام مخاطبان عزیزمان را با این خبر شیرین کنیم که پروانه یک‌ساله شد و این یعنی مخاطبان این ماهنامه یک سال در راه رشد و تعالی ذهن و روان کودکان و نوجوانان دلبندشان قدم برداشتند. 

 

 

صفحه 5 : رشد جنسی - آگاهی و شناخت والدین

اگر والدین مراحل رشد جنسی کودکان را بشناسند و بدانند که در هر مقطع سنی باید چه انتظاری از آن‌ها داشته باشند، نه تنها از بروز رفتارهای جدید در فرزندشان حیرت نمی‌کنند؛ بلکه می‌توانند در هر مرحله از رشد فرزندشان حمایتی را که او نیاز دارد، فراهم کنند.

 

 

صفحه 12 : قلدری - ایسـتگاه نوجوانـی

در مسیر زندگی ﻫﺮ ﻓﺮد دورۀ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﯿﻦ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺰرگ‌سالی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ می‌نامیمش. دوره‌ای ﮐﻪ  ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻮدﮐﯽ و آﻏﺎز ﭘﺎﯾﻪ‌رﯾﺰی ﭘﺨﺘﮕﯽ اﺳﺖ و در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ زﯾﺴﺘﯽ و رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ راﺑﻄﻪ‌ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ، ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ‌ﺷﻮد. 

 

 

صفحه 13 : قلدری - تعریف قلدری

از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ‌ﺳﺎز دورۀ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ، قلدری در مدرسه اﺳﺖ ﮐﻪ در 3 دهۀ اخیر ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و صاحب‌نظران حیطۀ روان‌شناسی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را ﻣﻌﻄﻮف ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. قلدری رﻓﺘﺎری ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﯾﺎ آزاردهنده است که یک ﻓﺮد آن را عامدانه در ﯾﮏ دورۀ زﻣﺎﻧﯽ تکرار می‌کند و ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺪرت‌نمایی در ﻗﺎﻟﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و کلامی و ارﺗﺒﺎﻃﯽ است. 

 

 

صفحه 14 : قلدری - تأثیر مهارت اجتماعی در قلدری

یکی از علت‌های به وجود آمدن قلدری در نوجوانان، کمبود آموزش مهارت‌های اجتماعی است.

 

 

صفحه 17 : قلدری - یک قلدر، یک قربانی

نوجوانانی که هدف رفتارهای پرخاشگرانۀ دیگر نوجوانان قرار می‌گیرند، نقش قربانی را بازی می‌کنند. پس نقش قربانی در مقابل نقش قلدر پدیدار می‌شود.
ﻧﻘﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از نتایج رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ در نقش‌هایی ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد انتخاب می‌کند، ﻣﺸﺎﻫﺪه می‌شود.

 

 

صفحه 19 : کتاب‌چین - کتابی برای فرزند ارشد

یکی از اتفاق‌های شگفت‌انگیز و مهمی که ممکن است در هر خانواده‌ای رخ دهد، تولد و اضافه شدن یک عضو جدید به خانواده است. بدیهی و طبیعی است که در ابتدای راه مادری و پدری کردن، سختی‌ها و مسائل زیادی خودنمایی کنند؛ ولی به‌مرور زمان و به کمک کلاس‌ها و کتاب‌های آموزشی و صد‌البته عنصر تجربه‌اندوزی، این راه هموارتر می‌شود. 

 

 

صقحه 21 : کتاب‌چین - کتاب آلمــــانی، نوستالژی ایـرانی

چند وقت پیش سرگرم چیدن کتاب‌های تازه‌ازراه‌رسیده در قفسه‌های کتاب‌فروشی بودم که طرح جلد و نشر و نویسندۀ یک کتاب توجه‌ام را جلب کرد.کتاب برای نوجوان‌ها و به ترجمۀ سروش حبیبی بود. ذوق‌زده شدم؛ چون یکی از آرزوهایم این بود که از ادبیات کشوری مثل آلمان برای کودک و نوجوان فارسی‌زبان کارهای خوب ترجمه شود.

 

 

صفحه 23 : فیلم‌چین - شاهنامه روی پرده

فیلم سینمایی (اخرین داستان )به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر و تهیه کنندگی احسان رسول اف ساخته شده است.

 

 

صفحه 25 : تماشاچین - در آرزوی خورشید

تئاتر «آرزوهای یک موش کور» به نویسندگی سعید ابک و کارگردانی وحید نفر در سالن گلستان واقع در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران روی صحنه است.
تئاتر خوب می‌تواند برای کودکان یک کلاس آموزشی باشد. در این نمایش به حفاظت از محیط‌زیست و مثبت‌نگری پرداخته می‌شود.

 

 

صفحه 27 : آواچین - صدای خاطره‌ساز

قصه شنیدن لذتی دارد که وصف‌شدنی نیست. نوار‌های قصه برای نسل ما بخش جدانشدنی و دوست‌داشتنی زندگی بودند. حتی یادآوری اشتیاق آن روزهایمان هنوز هم قند در دلمان آب می‌کند. منتظر شنیدن صدای خوش قصه و ترانه و موسیقی پای ضبط‌صوت می‌نشستیم و ساعتی را با نوای خوشش سپری می‌کردیم. 

 

 

صفحه 29 : دارچین - تغذیه در  دوران بـارداری

زنان در دوران ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و بهتر است با توجه به وزنشان، روزانه 135ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ هم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات لازم ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ را تأﻣﯿﻦ کنند و هم از تولید کتون در خون مادر جلوگیری نمایند.